Cieľom školenia je ďalej rozvíjať schopnosti účastníkov, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania ako školitelia učiteľov a iných pedagogických alebo odborných zamestnancov tak, aby spoločne dokázali vytvárať inkluzívne prostredie, v ktorom sa všetci žiaci a členovia školskej komunity cítia vítaní a rešpektovaní. Školenie sa opiera o prístupy Rady Európy v oblasti demokratického občianstva, ľudských práv a interkultúrneho vzdelávania.